01.05.2022 - 02.06.2022 uveřejnění grantového programu II. kolo 2022
Příjem žádostí od 01.06.2022 do 30.06.2022 včetně.

GRANTOVÝ PROGRAM
v oblastech kultury, sportu a společenského života města Nymburk
v roce 2022 – druhé kolo

Článek I.
Poslání grantového programu

 1. Posláním grantového programu je podpora aktivnějšího zapojení občanů, spolků a sdružení z města Nymburka v oblastech kultury, sportu, volnočasových aktivit a společenského života. Program je zaměřen na zkvalitnění života občanů, zlepšení prostředí, reprezentaci města a posilování sounáležitosti obyvatel k místu, které je nejen bydlištěm, ale především domovem
 2. Podpora z grantového programu se týká kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit. Podporovat se bude zejména cílená práce s dětmi, mládeží a seniory.

Článek II.
Základní ustanovení grantového programu

 1. Dotace poskytnuté v rámci grantového programu (dále jen „granty“) jsou tvořeny částkou zahrnutou v rozpočtu města Nymburk pro příslušný rok, schválenou Zastupitelstvem města Nymburka. Granty se poskytují na základě předložených žádostí, a to pouze na úhradu nezbytných neinvestičních výdajů souvisejících bezprostředně s realizací podpořené akce. Město Nymburk nebude podporovat žádosti vykazující zisk.
 2. Poskytnutý grant nesmí přesáhnout 70 % výdajů ponížených o příjmy dle žádosti o poskytnutí grantu.
 3. V případě, že skutečné celkové výdaje jsou vyšší oproti schválené žádosti o poskytnutí grantu, nezakládá se tímto nárok na navýšení grantu.
 4. Žadatel se zavazuje podpisem smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka (dále jen „smlouva“), že předmět a rozsah akce, které uvedl v žádosti o grant, jsou závazné, a to i v případě, kdy výše získaného grantu je nižší než požadovaná.
 5. Maximální výše požadovaných a již poskytnutých grantů v daném kalendářním roce je stanovena do Kč 150 000,- na jednoho žadatele.
 6. Pro druhé kolo grantového programu v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a společenského života města Nymburka v roce 2022 je v rozpočtu města určena částka Kč 500 000,-.

Článek III.
Vyhlášení grantového programu

 1. Rada města Nymburka (dále jen „rada města“) pro rok 2022 vyhlašuje druhé kolo podání žádostí od 01.06.2022 s uzávěrkou 30.06.2022 včetně. Žádosti se mohou podávat pouze na akce s termínem konání od 01.07.2022 do 31.12.2022 včetně.
 2. Informace spojené s podáním žádostí o grant jsou k dispozici na internetových stránkách města Nymburk http://www.meu-nbk.cz/grant/ Bližší informace poskytuje Městský úřad Nymburk Ing. Eva Rusová, tel. 325 501 161, Bc. Josef Hájek, tel. 325 501 417.

Článek IV.
Žadatelé o grant

 1. O granty mohou žádat registrované organizace (např. spolky, občanská, zájmová a profesní sdružení, sportovní kluby) a fyzické osoby v oblastech kultury, sportu, volnočasových aktivit a společenského života na akce určené občanům města Nymburk, či na akce, které mají přímý vztah k městu Nymburku (dále jen „žadatelé“).
 2. Žadatel musí být zároveň organizátor akce.
 3. Organizace zřízené městem Nymburk mohou žádat o grant na akce, které se vymykají jejich standardní celoroční činnosti a jsou určeny širší veřejnosti nebo se jedná o akce mimořádného významu pro město Nymburk.

Článek V.
Podání žádosti o grant

 1. Interaktivní formulář - vzor žádosti o poskytnutí grantu je přístupný na internetových stránkách Města Nymburk http://www.meu-nbk.cz/grant/.
 2. Žádost o grant musí být podána výhradně prostřednictvím internetové aplikace. Za doručenou se považuje žádost, která byla přijata elektronickou podatelnou, a bylo této žádosti přiděleno číslo. O přijetí a stavu žádosti je zasílána žadateli zpráva prostřednictvím zadané e-mailové adresy.
 3. Je nezbytné, aby v souladu se zákonem žádost obsahovala i den vyhotovení a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc. Žadatel tedy po odeslání žádosti prostřednictvím internetové aplikace vytiskne žádost, dokument opatří datem a podpisem žadatele, a tuto žádost doručí na podatelnu MěÚ (lze i prostřednictvím datové schránky).
 4. Nedílnou součástí žádosti podané prostřednictvím internetové aplikace je rovněž výpis z evidence skutečných majitelů podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který lze u zapsaných spolků nahradit předložením výpisu částečného podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 5. Žádost o grant musí obsahovat všechny povinné údaje a musí k ní být přiloženy všechny potřebné doklady a podklady. V opačném případě systém žádost nepřijme. V části elektronického formuláře „Projekt“ je požadován popis akce v povinném členění:
  • Cíle akce (účel grantové podpory),
  • cílové skupiny (specifikace skupiny - pro koho je akce určena, předpokládaný počet),
  • jednotlivé aktivity akce členěné do bodů a jejich předpokládaný průběh,
  • termín a místo realizace,
  • přínos v oblasti podpory.

Článek VI.
Posuzování podaných žádostí o grant a oznámení výsledku grantového řízení

 1. Žádosti o grant vyhodnotí Finanční výbor Zastupitelstva města Nymburka ve spolupráci s Městským úřadem Nymburk nejpozději do 30 dnů od ukončení přijímání žádostí o grant (uzavření příslušného grantového kola) a předloží radě města přehled žádostí o grant doporučených ke schválení. Poskytovatel grantu (rada města, zastupitelstvo města) rozhodne o přidělení grantu, o výši finančního příspěvku a podmínkách či omezeních jednotlivých grantů.
 2. Granty převyšující Kč 50 000,- v jednotlivém případě předloží rada města nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Nymburka ke schválení dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 3. O výsledcích grantového řízení jsou žadatelé vyrozuměni Městským úřadem Nymburk do 10 kalendářních dnů po přijetí příslušného usnesení rady nebo zastupitelstva města.
 4. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno, a oznámí současně důvod nevyhovění žádosti.
 5. V případě, že bude v souvislosti s poskytnutím grantu vydáno rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), nelze proti němu podat odvolání ani rozklad. Spory z právních poměrů při poskytnutí grantu rozhoduje podle správního řádu Krajský úřad Středočeského kraje.

Článek VII.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka

 1. S úspěšným žadatelem uzavře statutární zástupce města Nymburk smlouvu, ve které budou jasně specifikovány účely a podmínky čerpání poskytnutého finančního grantu.
 2. Smlouva zároveň obsahuje závazek žadatele vrátit finanční prostředky, které nebyly využity v souladu se smlouvou a účelem, k němuž byly poskytnuty a v souladu s dohodnutým časovým harmonogramem a předloženým rozpočtem akce.
 3. Město Nymburk si ve smlouvě rovněž vymiňuje možnost kontroly využití finančních prostředků, a to jak po stránce věcné, tak po stránce odpovídajícího čerpání.
 4. Pokud se úspěšný žadatel nedostaví k podpisu smlouvy do 90 dnů od schválení žádosti poskytovatelem, nebude s ním smlouva sepsána a grant mu nebude v tomto kole přidělen.

Článek VIII.
Čerpání grantové dotace, kontrola a vyúčtování

 1. Finanční prostředky mohou být použity pouze na úhradu neinvestičních výdajů nezbytných pro uskutečnění akce v souladu s účelem, časovým harmonogramem a dohodnutým předloženým rozpočtem akce.
 2. Finanční prostředky poskytnuté v rámci grantového programu nesmí být v žádném případě použity k úhradě:
  • mezd funkcionářů a zaměstnanců žadatele,
  • k úhradě výdajů na reprezentaci,
  • k nákupu kancelářské techniky žadatele,
  • k nákupu alkoholických nápojů,
  • pořízení investičního vybavení,
  • na leasing,
  • na úhradu provozních výdajů (dlouhodobý pronájem, energie, telefony apod.)
  • na nákup věcí nespotřebovaných na akci,
  • financování podnikatelských aktivit,
  • a na další výdaje prokazatelně nesouvisející s akcí.
 3. V rámci grantového programu je možné do předpokládaných výdajů akce zahrnout daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) jako oprávněný výdaj za následujících podmínek:
  • Plátce DPH – uznatelným výdajem je pouze ta část, kde plátce nemá nárok na odpočet DPH,
  • neplátce DPH – daň z přidané hodnoty je považována za uznatelný výdaj v plné výši.
 4. Poskytnutý grant nesmí přesáhnout maximálně 70 % předpokládaných finančních výdajů na akci ponížených o příjmy. V případě, že celkové skutečné výdaje grantově podporované akce:
  1. přesáhnou rozpočtované, na jejichž základě byla přiznána dotace, nebude tento rozdíl žadateli uhrazen,
  2. budou nižší než výdaje uvedené v předloženém rozpočtu uvedeném v žádosti, na jehož základě byl přiznán grant, musí být finanční prostředky poskytnuté z grantu přesahující podíl 70 % na skutečných výdajích podpořené akce vráceny poskytovateli grantu, a to ve lhůtě stanovené pro finanční vypořádání podporované akce.
 5. Poskytnuté finanční prostředky je nutné využít nebo vrátit na účet poskytovateli grantu nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení akce.
 6. Poskytnuté finanční prostředky je příjemce grantu povinen poskytovateli grantu vyúčtovat v aplikaci žádosti o grant se všemi náležitostmi a přiloženými doklady předložit nejdéle do 30 kalendářních dnů po skončení akce. Formulář vyúčtování grantu je umístěn na internetových stránkách města Nymburk http://www.meu-nbk.cz/grant/.
 7. V odůvodněných případech na základě objektivních změn v průběhu přípravy a realizace podpořené akce může poskytovatel schválit žádost příjemce o úpravu předloženého rozpočtu v objemu maximálně 20 % finančních prostředků předpokládaných výdajů. Tuto skutečnost musí oznámit, resp. návrh na schválení úpravy musí poskytovateli grantu podat a odůvodnit nejpozději jako součást závěrečného vyúčtování. Na schválení úpravy rozpočtu nemá příjemce právní nárok.
 8. Nedílnou součástí vyúčtování grantu jsou fotokopie výdajových pokladních dokladů, výpisů z účtu, faktur a paragonů vždy označených evidenčním číslem smlouvy (uvedeno v pravém horním rohu smlouvy - např. GR 22/2021) a očíslovaných shodně s položkami v přehledu dokladů. Z výše uvedených písemností, které mají veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu, musí být zřejmé a nezpochybnitelné, že se jedná o výdaje s přímou vazbou na akci, na kterou byl grant poskytnut. Příjemce grantu je povinen uvést ve vyúčtování celkovou sumu všech výdajů souvisejících s akcí a vložit do aplikace podklady k vyúčtování výdajů akce do výše nejméně 100 % poskytnutého grantu.
 9. Příjemce grantu je povinen na žádost poskytovatele grantu bez zbytečného odkladu předložit ke kontrole příslušné originální doklady o využití poskytnutých finančních prostředků.
 10. Pokud bude vyúčtování chybné, neodevzdané včas, neúplné, či jinak nedostatečné, může být v dalším kole žadatel z grantového systému vyřazen.

Článek IX.
Ostatní náležitosti poskytnutí grantu

 1. Příjemce grantu se zaváže uvádět na všech propagačních materiálech, že je akce pořádána za podpory města Nymburka. Žadatel doloží kopie těchto propagačních materiálů případně jinou fotodokumentaci.
 2. Příjemce grantu se dále zavazuje v místě a po dobu konání podporované akce umístit banner města Nymburka - předání a zpětné převzetí zajišťuje Turistické informační centrum Nymburk na Náměstí Přemyslovců č. p. 165. Umístění tohoto banneru doloží žadatel pořízenou fotodokumentací.
 3. Pořadateli akce podpořené grantovým programem se doporučuje v dostatečném předstihu (minimálně 30 dnů před zahájením samotné akce) dodat informace o konané akci. Jedná se především o termín a místo konání, stručný popis, informace o vstupném, startovném a kontakty na pořadatele akce. Veškeré informace může pořadatel zaslat buď na e-mail infocentrum@meu-nbk.cz nebo předat osobně v Turistickém informačním centru Nymburk na Náměstí Přemyslovců č. p. 165. Takto získané informace budou sloužit k propagaci akcí v tiskových materiálech města a na webových stránkách, které spravuje a provozuje Městský úřad Nymburk.
 4. Pro použití na propagačních materiálech v souvislosti s grantem podpořenou akcí je určeno výhradně logo města. Jeho možné varianty jsou k dispozici na adrese:
  http://www.meu-nbk.cz/index.php?sekce=1&idO=78
  Užití městského znaku není na propagačních materiálech dovoleno, jeho použití k výše uvedenému účelu podléhá schválení radou města.

Článek X.
Kritéria pro hodnocení žádosti

Kritéria pro posouzení žádosti

 1. Počet účastníků akce
 2. Dlouhá doba tradice akce nebo zcela výjimečná akce rozšiřující spektrum akcí společenského života v Nymburce
 3. Přínos pro reprezentaci města
 4. Přiměřenost výše požadované částky
 5. Akce určená dětem, mládeži nebo seniorům
 6. Řádné a včasné vyúčtování akce z předešlých grantových kol

Příloha:  č.1 - vzor žádosti - Zde

Tento program je závazný po celou dobu trvání projektu včetně jeho vyúčtování.

GRANTOVÝ PROGRAM v oblasti kultury, sportu a společenského života města Nymburka v roce 2022 – druhé kolo byl schválen usnesením Rady města Nymburka č. 184/2022 dne 20.04.2022..

Nymburk, dne 20.04.2022

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta