Místní poplatek z pobytu od 1. 1. 2020

Vloženo: 02.12.2019
V návaznosti na přijatou změnu zákona 565/1990 SB., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme ubytovatele na některé zásadní změny v systému výběru tohoto místního poplatku s účinností od 1. 1. 2020.
Poskytovatelé krátkodobého pobytu za úplatu mají povinnost do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného časově omezeného pobytu za úplatu splnit ohlašovací povinnost, stejná lhůta platí i pro oznámení ukončení činnosti případně ohlášení změn. Tiskopis s povinnými náležitostmi ohlášení naleznete na našich webových stránkách v části Městský úřad – Formuláře ke stažení – Odbor ekonomický, popřípadě v listinné podobě na městském úřadě na ekonomickém odboru (kanc. č. 306).

Placení místního poplatku na základě uzavřené dohody paušální sazbou bylo zrušeno bez náhrady. Každý plátce místního poplatku z pobytu má od 1.1.2020 povinnost vést evidenční knihu v listinné nebo elektronické podobě a zapisovat do ní povinné údaje podle § 3g zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě takto evidovaných údajů plátce následně uhradí místní poplatek z pobytu. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně přehledně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Plátce poplatku má povinnost uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od posledního zápisu.

Plátcem poplatku je poskytovatel ubytování, poplatníkem poplatku je ubytovaná osoba. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

V návrhu obecně závazné vyhlášky je splatnost poplatků navržena čtvrtletně, vždy nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí (za 1. čtvrtletí nejpozději do 15. 4. 2020, za 2. čtvrtletí do 15. 7. 2020, za 3. čtvrtletí do 15. 10. 2020, za 4. čtvrtletí do 15. 1. 2021).

Pozornost je třeba věnovat výčtu osob, osvobozených od poplatku (viz § 3b zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), a dále možnosti splnit povinnost ve zjednodušeném rozsahu (viz § 3h téhož zákona).

Město v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích předpokládá vydat obecně závaznou vyhlášku s účinností od 1. 1. 2020. Tato vyhláška bude s dostatečným předstihem uveřejněna na webových stránkách města.