Společné prohlášení starosty města Nymburk a ředitelky Nymburského kulturního centra

Vloženo: 04.02.2020
Prohlášení v detailu aktuality
Vážení spoluobčané, vážení přátelé nymburské kultury,
zájem o práci pro město Nymburk a o péči o jeho kulturu nás vede k vydání společného prohlášení.
V minulém týdnu proběhla mezi vedením města a ředitelkou Nymburského kulturního centra (NKC) společná schůzka. Na jejím základě se z různých zdrojů, vedle informací přesných, začaly šířit i informace dílčí, informace vytržené z kontextu, či přímo informace zavádějící. Vyjádření ke každé z nich by v tuto chvíli nebylo efektivní, naopak by pravděpodobně přineslo další spekulace či nedorozumění. Rozhodli jsme se proto ve vzájemné shodě události minulého týdne uzavřít, a postavit najisto, jak se situace má v současnosti.
Vedení města si i přes dílčí připomínky cení vysokého pracovního nasazení paní ředitelky Ivety Friedelové a nenavrhuje její odvolání. Je třeba zdůraznit, že NKC je příspěvkovou organizací města, veškeré kulturní akce se konají za jeho finanční podpory a v některých případech jsou i přímo městem iniciovány.
V NKC proběhl v roce 2019 pravidelný interní audit (veřejnosprávní kontrola). Z kontroly vyplynulo několik pochybení v různé míře závažnosti, důležitosti a naléhavosti a většina se jich týkala vedení účetnictví. NKC s auditorkami plně spolupracovalo a závěry kontroly nenaznačují, že by za pochybeními stál zlý úmysl či snaha nekale nakládat s prostředky zřizovatele. Nymburské kulturní centrum v listopadu navrhlo nápravná opatření a dokonce března 2020 předloží radě města zprávu o jejich průběžných plněních. Ředitelka NKC jakožto vedoucí pracovnice přijímá plnou odpovědnost za auditní zjištění, která plynou z jejího postavení, a zároveň bude pracovat na zlepšení organizace práce v Nymburském kulturním centru tak, abych nadále nedocházelo k prodlení v plnění úkolů, které zřizovatel organizaci zadává. NKC nejen v návaznosti na výsledek auditu proto ukončilo spolupráci s dosavadní účetní a najalo novou pracovnici.
Občané i zastupitelé mají, především z důvodu zabránění dalších spekulací o charakteru jednotlivých zjištění, možnost auditní zprávu prostudovat. Jedná se ale o interní dokument, a proto bude na vyžádání poskytnut zastupitelům, občané se s ním mohou seznámit v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.
Vážení spoluobčané, vážení přátelé nymburské kultury, věříme, že naše prohlášení přispěje k vyjasnění současné situace, a že se nadále budeme společně setkávat nejen na našich kulturních akcích, ale i dalších městských akcích.
Tomáš Mach, starosta města Nymburk
Iveta Friedelová, ředitelka Nymburského kulturního centra