Upozorňujeme žadatele o individuální i programové dotace a současně žadatele o návratnou finanční výpomoc

Vloženo: 14.02.2022
Upozorňujeme žadatele o individuální i programové dotace a současně žadatele o návratnou finanční výpomoc, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZESM") a v souladu s novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 01.06.2021 ke změně právní úpravy minimálních náležitostí, které musí obsahovat žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc.

Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který není starší než 6 měsíců od data podání žádosti o dotaci.
Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů. Je vedena v elektronické podobě rejstříkovými soudy. ZESM dělí právnické osoby do dvou skupin. V první skupině jsou osoby, které skutečného majitele nemají a výpis z evidence skutečných majitelů nedokládají (např. příspěvkové organizace státní nebo zřízené územními samosprávnými celky, školské právnické osoby zřízené státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti založené státem, krajem nebo obcí apod.), druhou skupinu tvoří osoby mající skutečného majitele (všechny ostatní osoby, na které se vztahuje povinnost doložit výpis z evidence skutečných majitelů). Na základě stanoviska MF lze u zapsaných spolků nahradit předložení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 16 ZESM předložením výpisu částečného podle § 14 ZESM.

Evidence je částečně přístupná veřejnosti na internetové adrese https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik, kde lze získat částečný elektronický výpis z evidence skutečných majitelů. Úplný výpis může získat zapsaná osoba bezplatně přihlášením evidující osoby nebo skutečného majitele v elektronické aplikaci evidence skutečných majitelů, přihlášení lze provést za pomoci datové schránky nebo elektronické identifikace (e-Identita)."