UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O GRANT

Vloženo: 22.06.2022
V souvislosti s aktuálně běžícím II.kolem grantového programu pro rok 2022 upozorňujeme žadatele o grant na změnu v obsahu grantového programu. Je třeba, aby žadatelé o grant věnovali pozornost obsahu ČL. V Podání žádosti o grant bodům č. 3 a 4: (více v detailu aktuality)

V případě, že žadatelé o grant žádost již odeslali, je třeba žádost doplnit a zaslat požadované dokumenty v písemné podobě.
3. Je nezbytné, aby v souladu se zákonem žádost obsahovala i den vyhotovení a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc. Žadatel tedy po odeslání žádosti prostřednictvím internetové aplikace vytiskne žádost, dokument opatří datem a podpisem žadatele, a tuto žádost doručí na podatelnu MěÚ (lze i prostřednictvím datové schránky).
4. Nedílnou součástí žádosti podané prostřednictvím internetové aplikace je rovněž výpis z evidence skutečných majitelů podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který lze u zapsaných spolků nahradit předložením výpisu částečného podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.