Základní informace k volbám do Evropského parlamentu

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaném ve Sbírce zákonů dne 17.01.2019 pod č. 9/2019 Sb. byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu.
Dny stanovené pro konání voleb v České republice:

  • pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • sobota 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Mapa a přehled volebních okrsků – Nymburk ZDE
Právní předpisy na úseku voleb

  • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
  • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Občan jiného členského státu EU
Má právo volit, splní-li podmínky dle § 5 zákona a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán na základě žádosti, kterou je nutné podat osobně.
Jestliže o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu, zůstává zde zapsán i pro tyto volby. Nemusí tedy nic činit.
Pokud občan jiného členského státu volil ve volbách do zastupitelstev obcí, je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí. Tento občan, chce-li volit ve volbách do Evropského parlamentu, požádá u obecního úřadu v místě svého pobytu o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.
Vzor žádosti o zápis/přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ZDE
Voličský průkaz
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Občan ČR, který se trvale zdržuje v zahraničí a je zde zapsán do zvláštního seznamu voličů, žádá o vydání voličského průkazu zastupitelský úřad podle místa svého pobytu. Občan ČR, který nemá trvalý pobyt na území ČR, není veden v žádném seznamu voličů. Proto musí písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019. Na základě tohoto zápisu pak může požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu.
S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhlášení voleb:

  • osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
  • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu (příp. zastupitelskému úřadu ČR) nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ne e-mailem).

Obecní úřad (příp. zastupitelský úřad ČR) předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu ZDE
Vzor plné moci k vyzvednutí voličského průkazu ZDE
Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR).
Občan ČR, který chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v tom členském státě Evropské unie, na jehož území se občan ČR v době voleb do Evropského parlamentu nachází, může hlasovat na území tohoto jiného členského státu Evropské unie. Volby do Evropského parlamentu budou probíhat v rozmezí od 23. do 26. května 2019. Den/dny konání voleb do Evropského parlamentu v jiném členském státě Evropské unie se mohou lišit ode dnů, na které je stanoveno konání voleb na území České republiky.
V případě, že chce občan ČR hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území jiného členského státu Evropské unie, musí splnit podmínky pro výkon volebního práva stanovené právním předpisem příslušného členského státu Evropské unie.