Most přes Lidušku - Brigádnická

původní stav
Aktualizováno: 26.10.2022

Novostavba rámového železobetonového mostu v místě stávajícího zatrubnění potoka Liduška na rohu ulic Karla Čapka a Brigádnická. Zatrubnění betonovou trubkou bylo provizorní řešení pro převedení silnice přes potok v době výstavby sídliště. V rámci výstavby dojde k přeložení dotčených inženýrských sítí a vybudování chodníku. 

 

06/2013 – dokončení projektové dokumentace

03/2021 –  vypsání výběrového řízení na zhotovitele I. 

04/2021 –  vyloučení účastníka VZ, zrušení VZ - podstatné překročení předpokládané ceny zakázky

07/2021 – vypsání výběrového řízení na zhotovitele II.

08/2021 - zrušení VZ II. - žádná nabídka

09/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele III.

10/2021 - zrušení VZ III. - žádná nabídka

11/2021 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele IV.

02/2022 - podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem

05/2022 - v RM odsouhlasení změny realizační dokumentace stavby oproti dokumentaci pro stavební povolení a projektové dokumentaci pro provádění stavby, která spočívá v provedení optimalizace návrhu nosné železobetonové konstrukce z polorámu na uzavřenou rámovou konstrukci a původně navržené štětovnicové zajištění koryta potoka bude nahrazeno zřízením dočasného obtoku

06/2022 - v RM schválení víceprací dle změnového listu ZL č. 1 - úprava zádlažby koryta na vtoku mostu (+94.109,14 Kč)

07/2022 - v RM schválení víceprací a méněprací dle ZL č. 2 na základě odsouhlasené změny RDS oproti DSP a PDPS v 05/2022 (-157.555,74 Kč) a uzavření dodatku č. 1 (ZL č. 1 + ZL č. 2)

08/2022 - stavební práce probíhají dle harmonogramu

09-10/2022 - v RM schválení víceprací a méněprací dle ZL č. 3, 4, 5 a uzavření dodatku č. 2 (-257.410,65 Kč bez DPH)

10/2022 - přejímací řízení stavby a závěrečná prohlídka stavby

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. Iveta Žemlová
tel: 325 501 203, iveta.zemlova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

Název zhotovitele:  TANNACO a.s.

IČ: 61677272

Předpokládaná cena díla dle PD: 5.334.741 Kč bez DPH 

Předpokládaná cena díla dle SoD: 7.587.658,05 Kč bez DPH

Předpokládaný termín dokončení: 

do 05.10.2022

Stav Projektu

Zahájeno
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.