Informace o OSPOD Nymburk


Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Nymburk

Adresa a úřední hodiny

Městský úřad Nymburk
Odbor sociálních věcí
Náměstí Přemyslovců 165, 1. patro
288 02 Nymburk
telefon: 325 501 101, 111
fax: 325 514 283
e-mail, e-podatelna: mail@meu-nbk.cz
Datová schránka město Nymburk: 86abcbd

Základní pracovní doba Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 16:00 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00 -----
Středa 8:00 - 16:00 8:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 14:00 7:00 - 11:00
Pátek 8:00 - 12:00 -----

Orgán sociálně-právní ochrany je součástí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Nymburk. Sociálně-právní ochrana představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.

Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti rodinně-právní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní a do mnoha mezinárodních dokumentů, především pak do Deklarace práv dítěte a Úmluvy o právech dítěte. Dítě tak ve smyslu těchto dokumentů potřebuje pro svou tělesnou a duševní nezralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením a po něm.

Co se rozumí sociálně-právní ochranou vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociálně-právní ochrana dětí je vymezena zákonem jako :

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. Jakékoliv zasahování do soukromí a rodinného života je možné teprve tehdy, jestliže rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu o to požádají, pokud o to požádá dítě, či pokud se objeví skutečnosti nasvědčující ohrožení dítěte.

Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně všem dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve.

Činnosti, které vykonává orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) MěÚ Nymburk:

Poradenská činnost

 • pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené,
 • poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhů týkajících se dítěte k soudu,
 • po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje rodičům pomoc, spočívající zejména v uspořádání jejich rodinných poměrů, které by umožnily návratu dítěte do rodiny,
 • poskytuje pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů.

Výchovná opatření

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte může uložit ve správním řízení:

 • napomenutí dítěte, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu,
 • dohled nad dítětem a provádět jej za součinnosti dalších institucí,
 • omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte,
 • povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče sami nezajistili dítěti odbornou pomoc ani na doporučení OSPOD, ačkoliv ji dítě nezbytně potřebuje.

Opatření na ochranu dětí

Orgán sociálně-právní ochrany může podávat návrhy k soudu:

 • na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu,
 • na nařízení ústavní výchovy, na její prodloužení či zrušení,
 • na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení,
 • na nařízení výchovného opatření,
 • návrh na vydání předběžného opatření, jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny.

Před podáním výše uvedených návrhů projedná orgán sociálně-právní ochrany s rodiči či jinými osobami odpovědnými za výchovu důvody pro které je návrh podáván, poučí je o jejich právech a povinnostech vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, pokud jsou rodiče dosažitelní. Toto se netýká návrhu na vydání předběžného opatření, kdy je třeba konat neprodleně.

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost

Je zabezpečována prostřednictvím kurátorů pro děti a mládež, kteří provádějí opatření k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického nebo sociálního vývoje dítěte, konkrétně:

 • navrhují preventivní opatření k zamezení vzniku sociálně-patologických jevů,
 • účastní se na přestupkovém řízení a trestním řízení vedenému proti mladistvému,
 • navštěvují děti s nařízenou ústavní či ochranou výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, a zároveň navštěvují rodiče těchto dětí,
 • pomáhají dětem po propuštění z ústavní či ochranné výchovy a zajišťují pomoc při jejich opětovném začlenění do rodinného a sociálního prostředí.

Náhradní rodinná péče - osvojení, pěstounská a poručenská péče

Je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí.

 • OSPOD podává návrh soudu na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují o dítě zájem,
 • OSPOD podává návrh na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení,
 • OSPOD poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte,
 • přijímá žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • s osobami pečujícími a s osobami v evidenci uzavírá „Dohodu o výkonu pěstounské péče“,
 • sleduje vývoj dětí svěřených do pěstounské péče a naplňování „Dohody o výkonu pěstounské péče“,
 • zprostředkovává psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc dětem a osobám pečujícím.

Další činnosti OSPOD

 • pořádá případové konference při řešení konkrétních situací ohrožených dětí a rodin,
 • je oprávněn navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije a zjišťovat v místě bydliště, ve školských zařízeních nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování,
 • sleduje dodržování práv dítěte ve zdravotnických a školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a v zařízeních sociální péče, kde je dítě dočasně umístěno,
 • přijímá od fyzických i právnických osob oznámení, týkající se podezření z ohrožení zdravého vývoje dítěte, které následně prověřuje,
 • vykonává funkci kolizního opatrovníka dětem, které zastupuje u soudních řízení,
 • spolupracuje v zájmu dětí se školskými a zdravotnickými zařízeními, se zařízeními pro výkon ústavní výchovy, se soudy, odbornými zařízeními, poskytovateli sociálních služeb, probační a mediační službou, úřady práce, neziskovými a dalšími organizacemi,
 • vykonává další činnosti související s agendou sociálně-právní ochrany dětí, tak jak ukládá zákon o sociálně-právní ochraně dětí a další právní předpisy.

V rámci výkonu sociálně-právní ochrany je OSPOD povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se v rámci své činnosti seznámí.


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.