Interdisciplinární spolupráce

Interdisciplinární spolupráce byla jednou z klíčových aktivit projektu „Rozvoj služeb OSPOD Městského úřadu Nymburk“. Cílem aktivity bylo zasíťování potřebných služeb a organizací pro efektivní činnost všech zainteresovaných institucí, které zasahují do oblasti sociálně-právní ochrany v ORP Nymburk. V průběhu projektu byly realizovány tři workshopy, jejichž tématem bylo zajištění rozvoje nezbytných návazných služeb na potřeby OSPOD v ORP Nymburk a nastavení informačních toků mezi institucemi. Dále byla vytvořena metodika pro spolupráci s poskytovateli sociálních a návazných služeb, které se podílejí na sociálně-právní ochraně, respektive na práci s rizikovými rodinami a dětmi. Na jednotlivé akce byli zváni také zástupci dalších OSPODů z regionu, a to z důvodu, že se často podílí na řešení společných případů. Výstupy aktivity byly směřovány k jejich udržitelnosti po skončení projektu.

Momentálně probíhá spolupráce s organizacemi působícími v rámci ORP Nymburk, jejichž činnost zasahuje do oblasti sociálně-právní ochrany. Jsou to jmenovitě:

Semiramis z.ú.

Organizace Semiramis sídlící v Nymburce poskytuje Odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů, především na území Středočeského kraje s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. Semiramis o.s. vytváří podmínky a poskytuje zázemí pro stabilní chod a rozvoj všech Odborných programů.

V rámci služeb poskytovaných Semiramis o.s. funguje také Centrum primární prevence Semiramis o.s. (dále jen Centrum PP), které poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování. Pracovníci Centra PP působí na druhých stupních běžných základních škol a základních škol praktických a nižších stupních víceletých gymnázií. S dětmi se pracuje na podpoře zdravého životního stylu, na rozvoji osobnosti a na posilování pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné tolerance. Škole a jejím pedagogům je poskytováno poradenství ohledně Minimálních preventivních programů, metodické vedení, informace o různých formách rizikového chování, pomoc v krizových situacích, vzdělávací aktivity ve formě interaktivních seminářů a supervize. Centrum PP poskytuje také služby pro rodiče, laickou i Odbornou veřejnost.

Další službou, kterou poskytuje Semiramis o.s. je v loňském roce otevřené Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM). Cílem služby je zlepšit kvalitu dětí a mládeže předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Program v NZDM Nymburk bude nabývat různých podob, od plánovaných aktivit zaměřených na problémové situace v životě dětí a mládeže, až po nabídku trávení volného času v bezpečném prostředí klubu. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně. NZDM Nymburk sídlí na adrese Sadová 2107 (Sídliště Jankovice, prostory bývalého Stavebního a bytového družstva Nymburk).

Centrum rodinného poradenství podporuje rodinu jako jedinečné a pro dítě nenahraditelné místo zdravého vývoje. Poskytuje dlouhodobé Odborné poradenství, pomoc a podporu rodině jako celku. Poskytované služby vedou ke zlepšení kvality rodinného soužití, včetně překonání či odstranění problémů za pomoci přirozených zdrojů rodiny. Smyslem je zabránění úplnému rozpadu rodiny prostřednictvím úpravy a obnovení dlouhodobé funkčnosti mechanismů uvnitř rodinného systému. Služby Centra rodinného poradenství jsou poskytovány v Nymburce a jsou zdarma.

Respondeo z.s.

Responeo z.s., sídlící v Nymburce je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby lidem a rodinám, kteří se ocitli v složité životní situaci a neví, jak z ní ven. Jejími základními principy jsou bezplatnost (veškeré služby jsou pro klienty bezplatné), nestrannost, nezávislost a důvěrnost, vedle toho také individuální přístup a respekt. Provozuje Občanskou poradnu Respondeo, dále Intervenční centrum Respondeo pro oběti domácího násilí a program Pomoc rodinám s dětmi pro ohrožené rodiny s dětmi. Respondeo je členem Asociace občanských poraden a Asociace pracovníků intervenčních center, o. s. a registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a služeb pro oběti trestných činů dle platné legislativy. Působí ve východní a severovýchodní části Středočeského kraje, na území 6 okresů – Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ, Nymburk, Kolín a Kutná Hora. Má pobočky v 7 městech Středočeského kraje a každý rok pomůže cca 1 500 lidem v tíživé životní situaci.

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje – detašované pracoviště Nymburk

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Nymburk je příspěvková organizace, jejíž zřizovatel je Krajský úřad Středočeského kraje. Centrum je specializovaným pracovištěm poskytujícím Odborné sociální poradenství (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37) rodinám, párům, i jednotlivcům všude tam, kde jsou v popředí klientovy zakázky vztahové nebo individuální problémy. Centrum poskytuje Odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým rozvratem či rozpadem jejich blízkých vztahů, osobám v krizi a zátěžových situacích. Centrum se zaměřuje na práci s domácím násilím v různých projevech (fyzické, psychické, sociální, ekonomické atd.).

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Nymburk

Pedagogicko psychologická poradna pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje Odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. Pedagogicko psychologická poradna poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává Odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.

Fokus – sdružení pro péči o duševně nemocné

Občanské sdružení Fokus je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko, Nymbursko, Kolínsko a Karlovarsko. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta.

Fokus je dobrovolným nepolitickým sdružením Odborníků (psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků a dalších), uživatelů služeb (duševně nemocných) a jejich příbuzných a blízkých. Členem sdružení se může stát každý, komu není osud duševně nemocných lhostejný.

Fokus chce umožnit lidem s psychickými potížemi komplexní rehabilitaci, poskytnout jim příležitost k nalezení ztracené sebedůvěry a vrátit jim rovnoprávné postavení ve společnosti.

Romodrom, o.p.s.

Romodrom o.p.s. poskytuje sociální služby a nabízí vzdělávací programy lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci. Romodrom byl založen jako občanské sdružení v roce 2001 s cílem pomoci zejména lidem romského etnika, ale téma sociálního vyloučení je mnohem širším problémem a týká se čím dál větší skupiny obyvatel. Cílem je pomoci těmto lidem hledat řešení v jejich nelehkých situacích a posilovat jejich kompetence při řízení svých osudů.

Romské sdružení občanského porozumění, z.s.

Účelem spolku je poskytování sociálních služeb zejména dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále pak spolek poskytuje jiné návazné sociální služby, které jsou součástí uceleného komplexu poskytnuté pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám sociálně vyloučeným, bez omezení věku.

Více informací o těchto organizacích lze nalézt na jejich internetových stránkách, na které se lze dostat v sekci odkazy.


Tyto webové stránky tvoří a spravuje odbor informatiky Městského úřadu Nymburk.